Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Niezależne Polskie Media sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Dane teleadresowe:

Niezależne Polskie Media sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
NIP: 7010999925

Definicje

Niezależne Polskie Media sp. z o.o. – Niezależne Polskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000863343.
Klub Wolnych Mediów – stworzona przez Niezależne Polskie Media sp. z o.o. zorganizowana platforma dostępna ma stronie internetowej www.klubwm.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Klub Wolnych Mediów.
Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Niezależne Polskie Media sp. z o.o.”
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony www.klubwm.pl.
Autoryzacja – oznacza weryfikację konta pod względem wprowadzenia niezbędnych danych i spełnienia warunków regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki usług i innych funkcjonalności, które udostępnia Klub Wolnych Mediów.
 2. Klub Wolnych Mediów jest udostępniony Użytkownikom przez Niezależne Polskie Media sp. z o.o.
 3. Klub Wolnych Mediów w ramach prowadzonego portalu udostępnia użytkownikom:
  1. tworzenie profilu z możliwością edycji;
 1. uczestnictwo w ankietach tworzonych przez Klub Wolnych Mediów;
 2. kontakt z twórcami Klubu Wolnych Mediów.
 3. Zarejestrowanie nowego konta w Klubie Wolnych Mediów oznacza:
  1. potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  3. wyrażenie przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu produktów, usług i innych funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
  4. zawarcie przez Użytkownika umowy z Niezależne Polskie Media sp. z o.o. o korzystanie z produktów, usług i innych funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania

 1. Warunki rejestracji konta na stronie Klubu Wolnych Mediów:
  1. konto musi zawierać autentyczne dane właściciela tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 2. każdy użytkownik może posiadać jedno indywidualnie przypisane do siebie konto.
 3. Celem przyjęcia w poczet członków Klubu Wolnych Mediów, Użytkownik jest zobowiązany spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Wypełnić formularz online dostępny pod adresem: https://klubwm.pl/zarejestruj-sie/
  1. Wybrać w formularzu i zobowiązać się do regularnej formy wsparcia (comiesięcznego) przy użyciu interfejsu PayPal albo zlecając polecenie comiesięcznego przelewu w swoim banku;
  1. Przesłać na adres rejestracja@klubwm.pl dowód wpłaty;
  1. Uzyskać aktywację konta w Klubie Wolnych Mediów na zasadach określonych w ust. 8.
 1. Aktywacja kont będzie się odbywać raz w tygodniu – w każdy poniedziałek. Przy wpłatach realizowanych za pośrednictwem PayPal aktywacja konta nastąpi w najbliższy poniedziałek od rejestracji, a w przypadku wyboru płatności przez bank lub pocztę po 3 kolejnych wpłatach od daty rejestracji.
 2. Użytkownik Klubu Wolnych Mediów zobowiązany jest do uniemożliwienia innym osobom korzystania z własnego konta poprzez udostępnienie hasła lub bezpośrednio spersonalizowanego konta.
 3. Użytkownik Klubu Wolnych Mediów nie może:
  1. naruszać postanowień niniejszego Regulaminu;
 1. podejmować działań niezgodnych z prawem;
 2. działać na szkodę innych Użytkowników, Administratora oraz Klubu Wolnych Mediów, w szczególności poprzez posługiwanie się złośliwym oprogramowaniem.
 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, konto użytkownika oraz materiały zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Klubie Wolnych Mediów nie mogą zawierać treści łamiących prawo ani dobrych obyczajów.
 2. Warunkiem świadczenia usługi jest pozytywna autoryzacja konta. Autoryzacja następuje po weryfikacji konta czy należy ono do stałego darczyńcy spółki Niezależne Polskie Media sp. z o.o.
 3. Autoryzacja konta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od weryfikacji darczyńcy przez system Klubu Wolnych Mediów sp. z o.o.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną kontakt@klubwm.pl
 5. Autoryzacja konta, o której mowa w pkt. 12, dotyczy również darczyńców spółki Nowe Polskie Media sp. z.o.o.
 6. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Wszystkie środki zebrane z regularnych wpłat członków Klubu Wolnych Mediów zostaną przeznaczone na rozwój Platformy BanBye ®.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Niezależne Polskie Media sp. z o.o. dla celów związanych z korzystaniem z produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia Klub Wolnych Mediów, dopasowania produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia Klub Wolnych Mediów.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), jest spółka Niezależne Polskie Media sp. z o.o.
 3. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania przez Niezależne Polskie Media sp. z o.o. danych osobowych oraz praw przysługujących członkom Klubu Wolnych Mediów opisane są w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://klubwm.pl/polityka-cookies/ oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem: https://klubwm.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/.
 4. Wszelkie stwierdzone naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa Użytkownicy mogą zgłaszać na adres: kontakt@klubwm.pl.
 5. Klub Wolnych Mediów nie sprzedaje danych osobowych użytkowników ani nie udostępnia informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres email czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników. Za wyjątkiem otrzymania wezwania od organów państwowych, w szczególności sądu lub organów ścigania. Jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia albo śledztwa prowadzonego przez organy ścigania.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 1. niedotrzymania z winy Niezależnych Polskich Mediów sp. z o.o. określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
  1. niewykonania, nienależytego wykonania usług.
 1. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana, pisemnie na adres Niezależnych Polskich Mediów sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@klubwm.pl
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 4. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;
 • minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa;
 • minimalna rozdzielczość dla urządzeń mobilnych: 320×480 px.
 1. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 2. Wyłączenie obsługi cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Klub Wolnych Mediów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi cookies przez Użytkownika.

Zakres odpowiedzialności i prawa spółki Niezależne Polskie Media sp. z o.o.

 1. Niezależne Polskie Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Klubu Wolnych Mediów;
 1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania produktów, usług lub innych funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie produktów, usług lub innych funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów nastąpiło z winy nieumyślnej;
 2. za utratę danych i innych materiałów znajdujących się na koncie Użytkowników spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Klubu Wolnych Mediów;
 3. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z produktów, usług lub innych funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 4. Niezależne Polskie Media sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. rozbudowy funkcjonalności, produktów i usług Klubu Wolnych Mediów lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z konta i związanych z nim produktów usług i funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w tym przerw w dostępności;
  2. rezygnacji z udostępniania i świadczenia wszelkich produktów, usług i funkcjonalności Klubu Wolnych Mediów (zamknięcia/likwidacji) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia stosownego oświadczenia;
  3. zachowania uzyskanych na temat Użytkownika informacji, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia albo śledztwa prowadzonego przez organy ścigania lub jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom.
  4. zawieszenie konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy poprzez zarejestrowanie na stronie www.klubwm.pl
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Adres elektroniczny Usługobiorcy wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych usług.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług lub dokonać zmiany jego danych poprzez wysłanie informacji na adres admin@klubwm.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Spółka Niezależne Polskie Media sp. z o.o. ma prawo do aktualizowania niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu może usunąć konto, dalsze korzystanie z konta po wejściu w życie zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 2. Zmiany Regulaminu publikowane są na stronie Klubu Wolnych Mediów.
 3. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem, a spółką Niezależne Polskie Media sp. z o.o. w zakresie korzystania przez Użytkownika z Klubu Wolnych Mediów.
 4. Prawem właściwym w sporach pomiędzy Użytkownikami lub osobami trzecimi a Niezależnymi Polskimi Mediami sp. z o.o. jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym w sporach pomiędzy Użytkownikami lub osobami trzecimi, a spółką Niezależne Polskie Media sp. z o.o. jest sąd właściwy dla siedziby spółki.