1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Niezależne Polskie Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:  admin@klubwm.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: a) prowadzenia bieżącej korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane przez Panią/Pana wiadomości do administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, usług prawnych oraz firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, a także organom administracji publicznej w związku z ewentualnym wszczęciem postępowań w związku z udzielonymi przez Panią/Pana informacjami.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji oraz okres prowadzenia ewentualnych postępowań – w przypadku wszczęcia postępowania w związku z udzielonymi przez Panią/Pana informacjami. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych, dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w przetwarzania w celu analitycznym i statystycznym.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z administratorem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją konta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Niezależne Polskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: admin@klubwm.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rejestracji w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Ponadto – w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody, dane mogą być przetwarzane w celu dostarczania Pani/Panu treści o charakterze informacyjno-marketingowym, informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach i spotkaniach oraz innych istotnych informacji dotyczących działalności Administratora.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas współpracy, a w przypadku wyrażenia zgody marketingowej – do momentu wycofania zgody, z uwzględnieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjno-marketingowych; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu dokonania rejestracji w serwisie internetowym i ewentualnego dostarczania treści informacyjno-marketingowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.